bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Władze Spółki

Władzami Spółki są:
A. Zarząd Spółki,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD SPÓŁKI
1. Składa się z trzech członków, w tym Prezesa i dwóch zastępców: ds. Technicznych i ds. Inwestycyjnych.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego, którego kadencja trwa dwa lata.
3. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza zgodnie z zapisami Umowy Spółki.
4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych albo w Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
6. Regulamin Pracy i Organizacji Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA
1. Rada składa się z co najmniej trzech członków, kadencja pierwszej rady trwa rok, każdej następnej trzy lata.
2. Radę Nadzorczą wybiera i powołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
 • zmiana umowy spółki
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 • połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki,
 • rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
 • wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce prze upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki.
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,


Opublikował: Sylwester Topór
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Sylwester Topór
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 119