bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: educja stony

Władze Spółki

Władzami Spółki są:
A. Zarząd Spółki,
B. Rada Nadzorcza,
C. Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD SPÓŁKI
1. Składa się z dwóch członków: Prezesa i  Zastępcy  Prezesa ds. Technicznych.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego, którego kadencja trwa dwa lata.
3. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza zgodnie z zapisami Umowy Spółki.
4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych albo w Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
6. Regulamin Pracy i Organizacji Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA
1. Rada składa się z co najmniej trzech członków, kadencja pierwszej rady trwa rok, każdej następnej trzy lata.
2. Radę Nadzorczą wybiera i powołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana umowy Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwalub jego zorganizowanejczęści, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • wybór, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
 • ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz określenie zasad wynagradzania pozostałym Członkom Zarządu,
 • ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 • przyznawanie świadczeń dodatkowych Prezesowi Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.


Opublikował: Agnieszka Jarosz
Publikacja dnia: 17.05.2016
Podpisał: Artur Stecuła
Dokument z dnia: 05.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 211